ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ROOT CANAL TREATMENT നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പല്ല് പറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല!

Hello Friends..
Its me Dr. Farsana
By this video I ‘m trying to erase all your doubts regarding #ROOTCANALTREAMENT

This video is just the continuation of our discussion related to RCT..🦷

👉Last episode I had shared basic ideas about RCT.. if you guys havent seen di watch it out
Link is over here👇

This video includes:
5️⃣Main doubts related to #RCT
&
ANSWERS for it😊
1️⃣Risk or COMPLICATIONS of RCT
2️⃣will i feel pain during RCT or after RCT
3️⃣No of visits needed in RCT
4️⃣CAN RCT be done for all teeth
5️⃣OralHygieneMaintanence
#ToothDecay

#HealthTips
#ToothPain
#DrFarzTalk
#drfarztalk
#Farz

); ga('send', 'pageview');