പല്ല് വേദനയുണ്ടോ? ROOT CANAL TREATMENT NEEDED or NOT!RCT അറിയേണ്ടതെല്ലാം /Dr Farz talk

Hi friends..

👉പല്ല് വേദനയുണ്ടോ??
നിങ്ങളുടെ dentist👩‍⚕️#RootCanalTreatment വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോ??!😳

By this video am trying to clear all your doubts about Root canal treatment!

#Queries solved:

#WhyIfeelToothPain?
#HowIwillKnowPulpIsDamaged?
#pulpDamage
#ToothPain
#RCT
#WhatisdoneInRCT?
-GuttaPercha
-Need of #crown placement
#ToothSensitivity

Hope you guys got a clear idea about what RCT is..😊
If u have any doubts related to RootCanalTreatment.. ask freely..
I will be surely happy if you do that😍

So, if you like my video PLEASE dont forget to
LIKE👍
COMMENT👇
SHARE⤴️
🔥 SUBSCRIBE🔔 🔥

#Dr Farz talk
#Farz
#Drfarztalk
#Farsana
#Dentist👩‍⚕️🦷

=plz check out my other videos..
My first day in my college life:

); ga('send', 'pageview');