റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് | Awareness Video| Root Canal Treatment |GK DROPZ

Root Canal Treatment നെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബോധവത്ക്കരണം | Informative & Interesting for all| Simple Illustration |
Dr Jasmeena

To watch other videos from my channel
Click⬇️⬇️⬇️

1.രുചി അറിയുന്നത് എങ്ങനെ??

2. വിസ്ഡം പല്ലുകൾ പ്രശ്നമാണോ??

3. കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല്ല് പോകുമോ???

#rootcanaltreatment
#awareness
#teeth
#dentaltreatment
# ദന്തചികിത്സ
#dental

); ga('send', 'pageview');